Vòng Tay Ruby

Lọc sản phẩm

Vòng Bảng Đá Ruby Thiên Nhiên Ni 50mm – RB046

14.500.000  13.500.000 

Vòng Bảng Đá Ruby Thiên Nhiên Ni 51mm – RB040

21.500.000  19.000.000 

Vòng Bảng Đá Ruby Thiên Nhiên Ni 52.5mm -RB048

23.500.000  22.000.000 

Vòng Bảng Đá Ruby Thiên Nhiên Ni 52mm – RB043

20.500.000  19.000.000 

Vòng Bảng Đá Ruby Thiên Nhiên Ni 52mm – RB044

27.000.000  25.500.000 

Vòng Bảng Đá Ruby Thiên Nhiên Ni 53mm – RB045

14.500.000  13.500.000 

Vòng Bảng Đá Ruby Thiên Nhiên Ni 53mm – RB047

14.500.000  13.500.000 

Vòng Bảng Đá Ruby Thiên Nhiên Ni 54.5mm – RB042

14.500.000  13.500.000 

Vòng Bảng Đá Ruby Thiên Nhiên Ni 54mm – RB041

27.000.000  25.500.000 

Vòng Bảng Đá Ruby Thiên Nhiên Ni 56mm – RB039

13.000.000  12.000.000 

Vòng Bảng Đá Ruby Thiên Nhiên Ni56.5mm – RB049

13.000.000  12.000.000 

Vòng Tay Ruby Thiên Nhiên 11mm – RB051

2.950.000  2.700.000 

Vòng Tay Ruby Thiên Nhiên 12mm – RB062

18.500.000  17.000.000 

Vòng Tay Ruby Thiên Nhiên 13mm – RB050

3.150.000  2.900.000 

Vòng Tay Ruby Thiên Nhiên 7mm – RB053

2.450.000  2.300.000 

Vòng Tay Ruby Thiên Nhiên 7mm – RB054

1.850.000  1.700.000